Abhishek Reddy & Leela Sravanthi – Parents of Samyukt Reddy